Tulossa olevia yleisöluentoja:

KVANTTIKOGNITIO, Tarja Kallio-Tamminen esitelmöi ti 10.11. 2020. klo 18-20. Luonnonfilosofian seura, Tieteiden talo Helsinki

 

AIVO QIGONG – BRAIN QIGONG® -PROJEKTI, tiedotustilaisuus
Lauantai 26.9. klo 13.30-14.30 Era Nova, Kasarmikatu 2 Helsinki.

Kiinnostaako aivoterveys? Fil.tri, akupunkturisti, tietokirjailija Helena Hallenberg kertoo kehittämästään AIVO QIGONG – BRAIN QIGONG® -menetelmästä. Tervetuloa kuulemaan lisää ja saamaan tietoa keväällä 2021 alkavasta aivotutkimusprojektista, jossa sinulla on mahdollisuus saada arvokasta tietoa aivojesi toiminnasta ja kunnosta uusimman aivotutkimuksen menetelmillä ja oppia aivo-qigong®. Menetelmän pohjana ovat yli 2000 vuotta vanhat kiinalaiset qigong-terveysharjoitukset ja aivojen kehityshistoria. Menetelmä sisältää aivoja aktivoivia liikeharjoituksia ja itsehierontaa, jotka parantavat aivojen verenkiertoa ja hapensaantia, kehon koordinaatiota ja tasapainoa sekä kirkastavat ja rauhoittavat mieltä.

Ilmoittautuminen 23.9. mennessä: Helena Hallenberg, huomen@kolumbus.fi, oviraha 10 e paikan päällä. Lisätietoja www.huomen.net ja puh. 0405917895.

 

    

 

Mesenaatti joukkorahoitusprojekti: (päättynyt)

MEDITAATIOTUTKIMUS MINUUDEN OSATEKIJÖISTÄ 21.3.-25.4. 2019.

Kysymys ihmisestä ja hänen minuudestaan on tänään yhtä ajankohtainen kuin aikaisemminkin.  Oidipus pohtii kuvassa sfinksin asettamaa arvoitusta ihmisestä pelastaakseen Theban asukkaat vuonna 470 eKr. Nyt asiasta voidaan meditatiivisen syventymisen lisäksi saada neurotieteen mittausmenetelmillä myös faktuaalista tietoa.Tutkimuksessa selvitetään käsitystä minäkokemuksen eri osa-alueista ja niiden neuraalisista vasteista mittaamalla pitkän meditaatiokokemuksen omaavia henkilöitä, jotka ovat harjoituksensa myötä oppineet säätelemään sisäistä kokemustaan.

Tukemalla hanketta edistät tutkimusta, jossa       

 • Yhdistetään meditatiivista perinnettä ja modernia tieteellistä tutkimustapaa.
 • Selvitetään mielen ja aivojen suhdetta ja tietoisuuden luonnetta
 • Edistetään muuntuneiden tietoisuudentilojen parempaa ymmärtämistä.
 • Lisätään tietoa psyykkisten häiriöiden syistä ja vaikutuksista. Häiriöihin tyypillisesti liittyy minäkuvan muutoksia, joiden paikantaminen selkeällä mittauksella helpottaisi ongelmien tunnistamista ja sopivien hoitomuotojen löytämistä.
 • Etsitään turvallisia harjoitustapoja erilaisten aivotoimintojen häiriöiden tasapainottamiseen.

Mitä on jo tehty

Kun emme hyvistä suosituksista huolimatta löytäneet rahoittajaa tähän tutkimukseen, lähdimme toteuttamaan sitä itsenäisesti. Olemme mitanneet 10 pitkän meditaatiokokemuksen omaavaa henkilöä, jotka kukin omalla ajallaan osallistuivat n. 12 tuntia kestäneisiin mittauksiin. Koehenkilöt keskittyivät eri sessioissa vuoroin vahvistamaan ja heikentämään minäkokemuksensa eri puolia. He tunsivat samaistuvansa kehoonsa, kävivät läpi elämänhistoriaansa ja sen myötä syntynyttä minäkuvaansa, tai vahvistivat läsnäoloaan siinä minuutensa puolessa, joka on tietoinen kaikesta sisäisestä ja ulkoisesta tapahtumisesta. Tai vastaavasti kokivat levittäytyvänsä kehonsa rajojen ulkopuolelle, olivat välittämättä mielensä sisällöistä tai edes hiljaisesta taustatietoisuudesta. Huolellisten qEEG-mittausten lisäksi jokaisesta istunnosta kerättiin subjektiiviset arviot ja äidinkielellä kirjoitetut omakohtaiset kuvaukset kokemuksista.  Koehenkilöt pääsääntöisesti kokivat pääsevänsä tavoittelemiinsa tiloihin, jolloin neuraalisten vasteiden voi odottaa tuloksissa selkeästi näkyvän. Lisäksi istunnoissa saatiin taltioitua useampia muuntuneen tietoisuuden tiloja kuten kokemuksia kehosta poistumisesta.

EEG-analyysiin erikoistuneet aivotutkijat Andrew ja Alexander Fingelkurts ovat nyt prosessoineet kerätyn datan, 289 näytettä, joista on laskettu kaikkiaan 2480 qEEG tunnistetta. Ilman rahoitusta tapahtunut työ on jouduttu tekemään muun työn ohella, jolloin tähän melko rutiiniluonteiseen, mutta aikaa vievään materiaalin läpikäyntiin kului lähes vuosi. Sen pohjalta päästään viimein seuraavaan, paljon mielenkiintoisempaan vaiheeseen, jossa kerättyä dataa aletaan analysoida.  Tämä työ vaatii paljon edellistä vaihetta suurempaa keskittymistä, jolloin sitä on mahdotonta tehdä kohtuullisessa ajassa ilman ulkopuolista rahoitusta.

Mitä rahalla saadaan

Minimirahoituksena haemme 5 000 €, jonka myötä kaksi tutkijaa voi noin kuukauden ajan päätoimisesti keskittyä analysointiin. Tämän analysointi vaiheen mahdollisimman nopea loppuunsaattaminen edellyttää n. kolmen kuukauden työpanosta, eli 15 000 €. Maksimisummalla 20 000 € saataisiin rahoitusta myös tutkimustulosten julkaisemiseen eli artikkelien kirjoittamisvaiheeseen. Ihannetapauksessa myös aikaisemmin tehdystä työstä voitaisiin saada pieni korvaus. Jokainen euro kannustaa meitä jatkamaan valitsemaamme tietä!

Muut vastikkeet Suomen rahankeräyslaki ei salli vastikkeetonta joukkorahoitusta. Noudatamme normaaleja liiketoimintaperiaatteita arvonlisäveroineen.

¤Minätutkailijan tervehdys kampanjan kotisivulla  20 €

¤Sähköinen kopio tieteellisestä artikkelista, jossa tulokset julkaistaan   50 €

¤EEG-kuva kehosta poistumisesta: yksi ensimmäisistä mittaustallenteista, joihin aivotoimintojen tila kehostapoistumiskokemuksen aikana on tallentunut   80 €

¤Pääsylippu seminaariin, jossa tulokset julkistetaan. Tilaisuuden päätteeksi pikkupurtavaa ja mahdollisuus keskustella tutkijoiden kanssa.  100 €

¤Henkilökohtainen qEEG-mittaus ja Self-Me-I kartoitus tulkintoineen  500 €.  

¤Illallinen tutkijoiden seurassa. Miellyttävä mahdollisuus vaihtaa ajatuksia Andrew ja Alexander Fingelkurtsin ja Tarja Kallio-Tammisen kanssa.  1000 €.

 

Tutustu kampanjaan sivulla  https://mesenaatti.me/campaign/?id=1183#single/view   

Joukkopostitukset: 

Haluatko tukea meditaatiotutkimusta 19.3.2019 

Rahoituskampanja jatkuu 30.3.2019

    Kiitos kiinnostuksestasi, tule mukaan mesenaattina tai tiedon levittäjänä!

  

                           

                             ¤   ¤   ¤

                               

 

Tilaa räätälöity koulutus tai luento:                                                   

KalpaTaru järjestää myös tilaajan tarpeiden mukaan räätälöityjä luento- ja koulutustilaisuuksia. Painopistealueita ovat fysiikan filosofia, mekanistis-deterministisen maailmankuvan kritiikki ja todellisuuskäsityksen murros, sekä toisaalta tietoisuuden käsite, joogafilosofia ja –psykologia. Esitykset valottavat todellisuuskäsityksen merkitystä ja kulttuurisia vaikutuksia, avaten samalla näkökulmia myös ihmisen ja hänen tietoisuutensa asemaan luonnon kokonaisuudessa. 

Tarja Kallio-Tammisella on pitkä kokemus opettajana ja luennoitsijana. Hän on pitänyt kymmeniä yleisöluentoja ja seminaareja niin akateemisessa maailmassa kuin mm. joogaharrastajien piirissä, Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Ks. tarkemmin henkilöesittely. Itämaisen ja länsimaisen ajattelun yhteyksiä etsivä lähestymistapa käy ilmi esim. SAND-konferenssissa Hollannissa v. 2014  pidetystä esityksestä 'Quantum physics and Eastern philosophy',  sekä Tukholman yliopistossa 2011 järjestetyssä 'Toward a Science of Consciousness' konferenssin paneelikeskustelussa pidetystä alustuksensa "Science and Spirituality" .

Esimerkkiaiheita:

Maailmankuvan murros – todellisuuskäsityksen uudelleenarviointia:

 • Kvanttilainen todellisuus – kvanttifysiikan maailmankuvasta. Tietopaketti kvanttiteorian synnystä, rakenteesta ja niistä uusista piirteistä ja ilmiöistä, joita ei voi ymmärtää klassisen fysiikan hiukkasmekanistisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan teorian eri tulkintoihin kuten Kööpenhaminan tulkinta, David Bohmin tulkinta, monen maailman tulkinnat ja arvioidaan niiden selityskykyä ja maailmankuvallisia vaikutuksia. Esityksessä luodaan katsaus myös teorian tuottamiin mittaviin teknologisiin sovellutuksiin ja tulevaisuuden lupauksiin. 
 • Kvanttivallankumous ja ihminen. Tietopaketti, joka keskittyy ihmisen aseman muutokseen, kun siirrytään klassisesta fysiikasta kvanttifysiikkaan, jossa oletukset determinismistä (ehdottomasta ennustettavuudesta) ja ihmisestä ulkopuolisena objektiivisena havaitsijana eivät enää riitä. Tutkija on osa todellisuutta. Hän saa sen ilmiöistä tietoa vain vuorovaikutuksen kautta, mikä väistämättä muokkaa todellisuuteen sisältyvien mahdollisuuksien jakautumaa. Tällaisessa maailmassa ihminen ei jää ennalta ohjelmoiduksi automaatiksi, vaan hänet voidaan ymmärtää vastuulliseksi evolutiiviseksi vaikuttajaksi. 
 • Elämmekö kulttuurimurroksen keskellä?Länsimaisessa kulttuurissa käsitys todellisuuden luonteesta on muuttunut radikaalisti niin antiikin aikana kuin uuden ajan taitteessa. Nyt elämme taas keskellä syvää murrosta, jossa sellaiset keskeiset metafyysiset perusoletukset kuin käsitys osan ja kokonaisuuden suhteesta, perussubstanssin ja ominaisuuksien luonteesta tai ihmisen suhteesta maailmaan ovat uudelleen arvioinnin kohteena.  
 • Olevan olemuksesta. Mitä on olemassa, ja millä perusteella voimme sen tietää? Ontologian ja tietoteorian perusmalleja antiikin luonnonfilosofiasta nykyaikaan - itämaista ajattelua unohtamatta. 
 • Todellisuus – vain energian virtaa? Avointen järjestelmien tilastollisen fysiikan avaama todellisuuskuva. Epälineaarisuus, kompleksit systeemit ym. 
 • Dynaaminen universumi. Tuomo Suntolan kehittämä yhtenäisteoria. Esittely teorian perusteista, rakenteesta ja maailmankuvallisista vaikutuksista.

Joogafilosofia ja –psykologia:

 • Minä, mieli ja tietoisuus. Miten ihmisen sisäistä rakennetta on hahmotettu ja pyritty ymmärtämään länsimaisessa ja itämaisessa viitekehyksessä.
 • Oivallus, intuitio ja henkinen kasvu. Onko tieto sidottu loogiseen järkeen ja aistikokemukseen? Mitä oivallus ja intuitio ovat? Miten näitä ihmisessä ilmeneviä kykyjä on eri perinteiden piirissä ymmärretty ja voidaanko niitä mahdollisesti kehittää.
 • Energia ja elämänvoima. Perehdytään perinteisen Samkhya-joogan, Advaita vedanta -perinteen ja tantrafilosofian käsityksiin todellisuuden luonteesta ja ihmisen monitasoisesta psykofyysisestä rakenteesta ja kehityksestä.
 • Sisäisen kehityksen portaat. Hahmotetaan erilaisia henkisen kehityksen perinteitä ja niiden käyttämiä metodeita kristillisestä mystiikasta sufismiin, joogasta jungilaiseen terapiaan.
 • Etiikkaa elämään. Patanjalin elämänviisautta yksilön ja yhteisön hyvään elämään.

 

FT Tarja Kallio-Tammisen luentoja:

- Ei päivitetty

Tuoreimmat yleisöluennot:

Neurotiede ja mielenfilosofia Luonnofilosofian seuran Tieto ja tietoisuus teemailta 19.9. 2017. https://www.lfs.fi/

Minä, mieli ja tietoisuus: Miten ihmisen sisäistä rakennetta on hahmotettu ja pyritty ymmärtämään länsimaisessa ja itämaisessa viitekehyksessä. Miten kvanttimekaniikka valottaa näitä lähestymistapoja? Turun kesäyliopisto 8.12.2017. https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssi/meditaatio-mindfulness-ja-aivotutkimus

EEG-avusteinen meditaatio: EEG-avusteinen meditaatio perustuu aivojen toiminnallisen tilan mittaamiseen. Mitä hyötyjä neuropsykologisen profiilinsa tunteminen tarjoaa yksittäiselle meditaation tai mindfulnessin harjoittajalle? Miten menetelmä soveltuu näiden terapeuttisen käytön edistämiseen? Turun kesäyliopisto 8.12.2017. https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssi/meditaatio-mindfulness-ja-aivotutkimus

Liikkeen lait ja vapaa tahto. Nuorten filosofiatapahtuma, Paasitorni, Helsinki 21.1.2017 

Maailmankuva hoitokäytäntöjen piilovaikuttajana. Rohkeasti rajalla - uudistuva terveydenhuolto työpaja, Helsinki 12.11. 2016

 • Klassisessa fysiikassa mielellä ei uskottu olevan vaikutusta aineen väistämättömiin prosesseihin. Kvanttimekaniikassa havaitsijan tieto, arvot ja valinnat vaikuttavat todellisuuden muotoutumiseen, joten ihmisen suhde ympäristöönsä on arvioitava uudelleen. Maailmankuvan uudistuminen auttaa näkemään mekanistis-deterministisen ajattelutavan vaikutuksia kulttuuriimme – myös hoitokäytäntöihin. Lisäksi se parantaa ymmärrystä erilaisiin maailmankuviin nojaavista hoitomuodoista ja niiden vaikutustavoista. Katso esitykseen perustuvablogikirjoitus

Tervetuloa tutustumaan EEG-avusteiseen meditaatioonHelsinki Think Company, Vuorikatu 5, ma 18.4.2016 klo 17-19.

Minä ja mielen kehittyminen – neurofysiologisia perusteita Luonnonfilosofian seuran esitelmätilaisuus, Tieteiden talo Helsinki ti 22.3. 2016 klo 18-20.

FT Tarja Kallio-Tamminen esittelee tutkimustuloksia siitä, millä tavoin mielen sisällöt ja huomion suuntaaminen vaikuttavat aivojen toimintaan ja hermoverkkojen muotoutumiseen. Miten jokainen voi omilla toimillaan aktiivisesti muokata aivotoimintaansa: vahvistaa hyvinvoinnin, rauhan ja tasapainon kokemuksia ja toisaalta vähentää stressiä ja ärtyisyyttä.

Meditaation vaikutus mitattaviin aivotoimintoihin. Luonnonfilosofian seura, Tieteiden talo, Helsinki 28.2.2015.

EEG-avusteinen meditaatio. Porin taidemuseo to 7.5. 2015