FT Tarja Kallio-Tammisen luentoja:

Tulossa olevat ja tuoreimmat yleisöluennot:

Neurotiede ja mielenfilosofia Luonnofilosofian seuran Tieto ja tietoisuus teemailta 19.9. 2017. https://www.lfs.fi/

Minä, mieli ja tietoisuus: Miten ihmisen sisäistä rakennetta on hahmotettu ja pyritty ymmärtämään länsimaisessa ja itämaisessa viitekehyksessä. Miten kvanttimekaniikka valottaa näitä lähestymistapoja? Turun kesäyliopisto 8.12.2017. https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssi/meditaatio-mindfulness-ja-aivotutkimus

EEG-avusteinen meditaatio: EEG-avusteinen meditaatio perustuu aivojen toiminnallisen tilan mittaamiseen. Mitä hyötyjä neuropsykologisen profiilinsa tunteminen tarjoaa yksittäiselle meditaation tai mindfulnessin harjoittajalle? Miten menetelmä soveltuu näiden terapeuttisen käytön edistämiseen? Turun kesäyliopisto 8.12.2017. https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssi/meditaatio-mindfulness-ja-aivotutkimus

     ¤ ¤ ¤

Liikkeen lait ja vapaa tahto. Nuorten filosofiatapahtuma, Paasitorni, Helsinki 21.1.2017 

Maailmankuva hoitokäytäntöjen piilovaikuttajana. Rohkeasti rajalla - uudistuva terveydenhuolto työpaja, Helsinki 12.11. 2016

•Klassisessa fysiikassa mielellä ei uskottu olevan vaikutusta aineen väistämättömiin prosesseihin. Kvanttimekaniikassa havaitsijan tieto, arvot ja valinnat vaikuttavat todellisuuden muotoutumiseen, joten ihmisen suhde ympäristöönsä on arvioitava uudelleen. Maailmankuvan uudistuminen auttaa näkemään mekanistis-deterministisen ajattelutavan vaikutuksia kulttuuriimme – myös hoitokäytäntöihin. Lisäksi se parantaa ymmärrystä erilaisiin maailmankuviin nojaavista hoitomuodoista ja niiden vaikutustavoista. Katso esitykseen perustuva blogikirjoitus

Tervetuloa tutustumaan EEG-avusteiseen meditaatioon. Helsinki Think Company, Vuorikatu 5, ma 18.4.2016 klo 17-19.

Minä ja mielen kehittyminen – neurofysiologisia perusteita Luonnonfilosofian seuran esitelmätilaisuus, Tieteiden talo Helsinki ti 22.3. 2016 klo 18-20.

FT Tarja Kallio-Tamminen esittelee tutkimustuloksia siitä, millä tavoin mielen sisällöt ja huomion suuntaaminen vaikuttavat aivojen toimintaan ja hermoverkkojen muotoutumiseen. Miten jokainen voi omilla toimillaan aktiivisesti muokata aivotoimintaansa: vahvistaa hyvinvoinnin, rauhan ja tasapainon kokemuksia ja toisaalta vähentää stressiä ja ärtyisyyttä.

Meditaation vaikutus mitattaviin aivotoimintoihin. Luonnonfilosofian seura, Tieteiden talo, Helsinki 28.2.2015.

EEG-avusteinen meditaatio. Porin taidemuseo to 7.5. 2015

                                                            ¤   ¤   ¤

KalpaTaru järjestää myös tilaajan tarpeiden mukaan räätälöityjä luento- ja koulutustilaisuuksia. Painopistealueita ovat fysiikan filosofia, mekanistis-deterministisen maailmankuvan kritiikki ja todellisuuskäsityksen murros, sekä toisaalta tietoisuuden käsite, joogafilosofia ja –psykologia. Esitykset valottavat todellisuuskäsityksen merkitystä ja kulttuurisia vaikutuksia, avaten samalla näkökulmia myös ihmisen ja hänen tietoisuutensa asemaan luonnon kokonaisuudessa. 

Tarja Kallio-Tammisella on pitkä kokemus opettajana ja luennoitsijana. Hän on pitänyt kymmeniä yleisöluentoja ja seminaareja niin akateemisessa maailmassa kuin mm. joogaharrastajien piirissä, Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Ks. tarkemmin henkilöesittely. Itämaisen ja länsimaisen ajattelun yhteyksiä etsivä lähestymistapa käy ilmi esim. SAND-konferenssissa Hollannissa v. 2014  pidetystä esityksestä 'Quantum physics and Eastern philosophy',  sekä Tukholman yliopistossa 2011 järjestetyssä 'Toward a Science of Consciousness' konferenssin paneelikeskustelussa pidetystä alustuksensa "Science and Spirituality" .

Esimerkkiaiheita:

Maailmankuvan murros – todellisuuskäsityksen uudelleenarviointia:

 • Kvanttilainen todellisuus – kvanttifysiikan maailmankuvasta. Tietopaketti kvanttiteorian synnystä, rakenteesta ja niistä uusista piirteistä ja ilmiöistä, joita ei voi ymmärtää klassisen fysiikan hiukkasmekanistisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan teorian eri tulkintoihin kuten Kööpenhaminan tulkinta, David Bohmin tulkinta, monen maailman tulkinnat ja arvioidaan niiden selityskykyä ja maailmankuvallisia vaikutuksia. Esityksessä luodaan katsaus myös teorian tuottamiin mittaviin teknologisiin sovellutuksiin ja tulevaisuuden lupauksiin. 
 • Kvanttivallankumous ja ihminen. Tietopaketti, joka keskittyy ihmisen aseman muutokseen, kun siirrytään klassisesta fysiikasta kvanttifysiikkaan, jossa oletukset determinismistä (ehdottomasta ennustettavuudesta) ja ihmisestä ulkopuolisena objektiivisena havaitsijana eivät enää riitä. Tutkija on osa todellisuutta. Hän saa sen ilmiöistä tietoa vain vuorovaikutuksen kautta, mikä väistämättä muokkaa todellisuuteen sisältyvien mahdollisuuksien jakautumaa. Tällaisessa maailmassa ihminen ei jää ennalta ohjelmoiduksi automaatiksi, vaan hänet voidaan ymmärtää vastuulliseksi evolutiiviseksi vaikuttajaksi. 
 • Elämmekö kulttuurimurroksen keskellä?Länsimaisessa kulttuurissa käsitys todellisuuden luonteesta on muuttunut radikaalisti niin antiikin aikana kuin uuden ajan taitteessa. Nyt elämme taas keskellä syvää murrosta, jossa sellaiset keskeiset metafyysiset perusoletukset kuin käsitys osan ja kokonaisuuden suhteesta, perussubstanssin ja ominaisuuksien luonteesta tai ihmisen suhteesta maailmaan ovat uudelleen arvioinnin kohteena.  
 • Olevan olemuksesta. Mitä on olemassa, ja millä perusteella voimme sen tietää? Ontologian ja tietoteorian perusmalleja antiikin luonnonfilosofiasta nykyaikaan - itämaista ajattelua unohtamatta. 
 • Todellisuus – vain energian virtaa? Avointen järjestelmien tilastollisen fysiikan avaama todellisuuskuva. Epälineaarisuus, kompleksit systeemit ym. 
 • Dynaaminen universumi. Tuomo Suntolan kehittämä yhtenäisteoria. Esittely teorian perusteista, rakenteesta ja maailmankuvallisista vaikutuksista.

Joogafilosofia ja –psykologia:

 • Minä, mieli ja tietoisuus. Miten ihmisen sisäistä rakennetta on hahmotettu ja pyritty ymmärtämään länsimaisessa ja itämaisessa viitekehyksessä.
 • Oivallus, intuitio ja henkinen kasvu. Onko tieto sidottu loogiseen järkeen ja aistikokemukseen? Mitä oivallus ja intuitio ovat? Miten näitä ihmisessä ilmeneviä kykyjä on eri perinteiden piirissä ymmärretty ja voidaanko niitä mahdollisesti kehittää.
 • Energia ja elämänvoima. Perehdytään perinteisen Samkhya-joogan, Advaita vedanta -perinteen ja tantrafilosofian käsityksiin todellisuuden luonteesta ja ihmisen monitasoisesta psykofyysisestä rakenteesta ja kehityksestä.
 • Sisäisen kehityksen portaat. Hahmotetaan erilaisia henkisen kehityksen perinteitä ja niiden käyttämiä metodeita kristillisestä mystiikasta sufismiin, joogasta jungilaiseen terapiaan.
 • Etiikkaa elämään. Patanjalin elämänviisautta yksilön ja yhteisön hyvään elämään.