Filosofinen vastaanotto

Elämäntaitoa ja sisäistä tasapainoa  

Filosofisessa keskustelutapaamisessa sukellamme asiakkaan sisäiseen elämään, havainnoimme hallitusti erilaisia elämäntilanteita ja toimintatapoja. Pohdimme tunteita ja ajattelumalleja, niiden vaikutuksia ja piileviä syitä.Tarkkaavainen havainnointi avaa pääsyn olemassaolon syvempiin ulottuvuuksiin; auttaa paremmin ymmärtämään tapahtumien sisäistä dynamiikkaa.  

Filosofiavastaanotto ei merkitse mitään perinteistä terapiaa tai valmiiseen kaavaan ja asiantuntijuuteen perustuvaa tietämistä. Pikemminkin pyrimme avoimen ja tasavertaisen keskustelun kautta syväluotaamaan asiakkaan elämäntilannetta ja sen mahdollisia ongelmakohtia eri puolilta. Luovassa ja herkkävireisessä vuorovaikutuksessa keskusteluun voi nousta hyvinkin henkilökohtaisia, elämän suuntaan, arvoihin ja valintoihin liittyviä perustavia kysymyksiä, joiden luottamuksellinen käsittely lisää itseymmärrystä ja elämänlaatua. Pohjimmiltaan kysymys palautuu usein siihen, mikä on yksilön käsitys elämänsä tarkoituksesta ja merkityksestä, ja millä tavoin hänen nykyinen elämäntilanteensa tätä taustaa vasten hahmottuu.   

Keskustelun lähtökohtana on oletus ihmisestä monitasoisena psykofyysisenä kokonaisuutena. Tietoisuutemme myötä meillä on kyky arvioida, ja tarvittaessa muuttaa toimintatapojamme.  Arkijärjen ja opittujen ajattelutapojen lisäksi asioita voidaan hahmottaa myös omakohtaisemmin, välittömän ymmärryksen kautta. Tätä kykyä vahvistamalla voimme tavoittaa aikaisemmin tiedostamatta jääneitä tekijöitä, jotka ovat saattaneet suurestikin vaikuttaa ihmisen valintoihin ja elämänkulkuun. Asioiden tiedostaminen on avain sisäiseen tasapainoon ja aitoon henkiseen kasvuun. Kun tietoisuus laajenee ja sen erotuskyky paranee, ihminen näkee asiat selkeämmin - löytää oman tiensä ja tapansa viisaasti luotsata elämäänsä olemassaolon kokonaisuudessa.  

Elämänsä polulla jokainen voi aika ajoin törmätä rajoihinsa. Filosofinen keskustelu tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä. Tilanteen mukaan voimme valottaa isoja eksistentiaalisia kysymyksiä tai pureutua arkipäivän ongelmiin elämänhallinasta työssä jaksamiseen. Asiakas määrittelee keskustelun rajat. Toiveidensa mukaisesti voin olla joko aktiivisempi tai passiivisempi keskustelukumppani: voin pysytellä lähinnä peilinä, jonka kautta asiakas voi itse selkiyttää ajatuksiaan ja perustavia olettamuksiaan, tai voin toimia aktiivisemmin, ja oman kokemukseni ja näkemykseni pohjalta tarjota myös uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia. Ideani pohjaavat niin idän ja lännen filosofisiin traditioihin kuin moderniin neurotieteeseen ja tietoisuustutkimukseen.    

Asiakas saa ennen tapaamista kysymyskaavakkeen, jonka avulla hän voi kaikessa rauhassa pohtia sopivia menettelytapoja ja syvimpiä käsityksiään elämästä ja sen mahdollisesta tarkoituksesta. Vuorovaikutuksen onnistumiseksi on tärkeätä, että kysymyksiin annetaan mahdollisimman lyhyet ja selkeät vastaukset. Kun ihminen on todella valmis katsomaan itseään ja elämänsä kulkua täysin avoimesti ja rehellisesti, kuin ulkopuolisena, mitään torjumatta ja peittelemättä, hän saa käyttöönsä uusia voimavaroja.

Filosofinen konsultaatio tapahtuu pääsääntöisesti rauhallisessa maaseutuympäristössä Kirkkonummella (Saukkomäki, Kauhala). Tarpeen mukaan se voidaan järjestää myös puhelin tai video-yhteyden avulla. Tuntiveloitus (ilman matkoja) on 40 euroa. Ota yhteyttä sähköpostitse.

KalpaTarun filosofinen vastaanotto on osa Filosofisen praktiikan verkosto FIVE ry:tä. Katso esittely täältä. 

EEG-avusteinen mielenhallinnan ohjelma

Aivojen toiminta ja mielensisällöt ovat läheisessä yhteydessä keskenään. Samalla aivot muuttuvat ajatustemme ja kokemustemme myötä. Nämä neurotieteen objektiiviset havainnot tukevat idän meditatiivisten perinteiden kokemuksellista tietoa ihmisen sisäisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuudesta. Sopivat asana-, hengitys- ja meditaatioharjoitukset toimivat tänäkin päivänä. Jokainen voi niillä itse vaikuttaa mielensä sisältöihin.

EEG-avusteinen mielenhallinnan ohjelma tarjoaa selkeitä välineitä aivojen toiminnan optimoimiseen. Se nojaa BM-Sciencen (Brain and Mind Technologies Research Centre) kehittämään kahteen innovatiiviseen mittariin:
BrainMind Audit antaa havainnollisen kuvan yksilön aivotoimintojen vahvuuksista ja heikkouksista. Sen avulla voidaan selvittää miten erilaiset harjoitustavat vaikuttavat aivotoimintojen eri osa-alueisiin ja minkälaiset keskittymis- ja huomiokykyä muokkaavat tietoisuustaitoharjoitukset (meditaatio) parhaiten sopivat erityyppisille yksilöille. 
Self-Me-I Indeksi  tavoittaa minuuden kokemuksessa meditaation myötä havaittavia muutoksia.

Käytettävissä on myös muita lisätutkimuksia ja riskianalyyseja, aivojen ja mielen toimintoja kartoittavia neurotieteellisiä qEEG-mittareita. Voit esimerkiksi selvityttää, kuinka suuri on riskisi saada muistihäiriöitä, sairastua dementiaan, depressioon tai aivoverenkierron häiriöihin. Myös ADHD tai traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) jättävät aivokäyrään selkeitä merkkejä, joiden yhteensopivuus mittaustulokseesi voidaan selvittää.

Mittaukset perustuvat vertaisarvioituun tieteelliseen tutkimukseen, mutta niitä ei pidä ymmärtää osaksi kliinistä terveydenhoitoa tai lääketieteellistä osaamista. Mittaukset tapahtuvat BM-Sciencen tiloissa Espoossa. Filosofinen konsultaatio-osuus tapahtuu pääsääntöisesti Kirkkonummella (Saukkomäki, Kauhala). Tarpeen mukaan se voidaan järjestää myös Helsingin keskustassa tai Skype-yhteyden avulla. Lisätietoja sivustolla  http://eegmeditation.eu/ tai sähköpostitse.