Logo     Koherenssia kasvattamassa

EEG-avusteinen meditaatio®  Kun tunnet neuropsykologisen profiilisi, voit entistä tietoisemmin muokata aivotoimintojasi ja sisäistä kehitystäsi.  

 

Neurotiede ei nykyisellään tarjoa tietoa mielen ja tietoisuuden syvemmästä olemuksesta. Aivotoimintojen mittaaminen antaa silti arvokkaita välineitä ihmisen sisäisen todellisuuden parempaan ymmärtämiseen. Mittaamisen myötä erilaisten meditatiivisten harjoitusten vaikutuksia voidaan paremmin vertailla ja kohdentaa yksilöllisten eroavuuksien mukaisesti.  

Meditaatiossa huomio siirtyy mielen virran sisällöistä niiden havaitsemiseen, tietoisen läsnäolon voimistumiseen. Mielen rauhoittuessa sisäinen valppaus ja huomiokyky lisääntyvät, niin että on helpompi havaita, minkälaisia alitajuisia ohjelmia, mentaalisia ja emotionaalisia sisältöjä mieleen (aivojen neuroverkkoihin) on elämän myötä tallentanut. Tietoisuuden valon voimistuessa näitä lähes automaattisiksi muotoutuneita toimintatapoja voi halutessaan myös muuttaa. Sisäinen vapaus, vastuullisuus ja omaehtoisuus lisääntyvät.

Aivotoimintojen tasapainottuminen antaa mahdollisuuden entistä tarkemmin ja realistisemmin havainnoida myös muiden ihmisten ja ympäröivän maailman tilaa. Meditaatiossa syntyvä elävä yhteys luonnon syvään viisauteen kannustaa myös ympäristökriisiin johtaneiden kulttuuristen ajattelumallien ja aikansa eläneiden tavoitteiden uudistamiseen.    

Ihmiskunnan suuret suunnannäyttäjät, hyvää ja eettistä elämää painottanutta filosofi Baruch Spinozaa myöten ovat opettaneet, että yksilön ja kokonaisuuden etu eivät lopulta ole ristiriidassa keskenään. Mielensä hiljentämällä yksilö tulee osaksi universaalia tietoisuutta; tavoittaa uusia ideoita ja mahdollisuuksia, joita toteuttaessaan palvelee samalla myös kokonaisuuden etua.

Nykypäivinä ihmisen sisäisen kasvun ja kehityksen edistämiseen on tarjolla lukuisia polkuja, joissa idän ikiaikaista viisautta sovelletaan moderniin maailman tarpeisiin. Tietoisuustaitojen kehittäminen onnistuu myös omatoimisesti mm. verkosta ja kirjoista löytyviä valmiita ohjelmia seuraamalla. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vaikuttavia henkisiä opettajia ovat mm. Echart Tolle ja Joe Dispensa.   

Jokaisella on oma yksilöllinen tiensä henkisyytensä vahvistamiseen. Matkan varrella itsetuntemus ja erotuskyky lisääntyvät niin että on yhä helpompi valita itselleen sopivat toiminta- ja harjoitustavat. Kiistaton keino vakaan kehityksen varmistamiseen on objektiivinen mittaus. KalpaTarun EEG-avusteinen meditaatio sisältää kognitiivisen neurotieteen tuloksiin perustuvat tasokkaat mittarit, joilla erilaisten elämänmuutosten ja harjoitustapojen vaikutus keskeisiin aivotoimintoihin on luotettavasti selvitettävissä. Mittausmenetelmän ovat kehittäneet BM-Sciencen tutkijat, psykofysiologian tohtorit Andrew ja Alexander Fingelkurts.

    ¤ BrainMind audit profiilissa yksilön aivotoimintojen peruspiirteiden, kuten kognitiivisten ja muistitoimintojen nopeuden, keskittymiskyvyn, stressinhallinnan sekä emotionaalisen ja sosiaalisen perusorientaation tasoa verrataan väestötason kartoituksissa saatuihin laajoihin aineistoihin.  

   ¤ Self-Me-I indeksi paljastaa minuuden kolmen perustavan osatekijän, kehollisen, narratiivisen ja havaitsevan tietoisuuden suhteellisen voimakkuuden, minkä on havaittu tyypillisesti muuttuvan mm. meditaation vaikutuksesta.

Aivotoiminnoissa tapahtuvat pitkäkestoiset muutokset selviävät mutkattomasti kahdella EEG-mittauksella, joista toinen tehdään ennen valittujen toimintojen aloittamista ja toinen puolen vuoden harjoituskauden jälkeen. Jos profiili optimoituu, aivoaaltojen koherenssi, aivojen eri osien parempi yhteys toisiinsa vahvistuu. Subjektiivisesti suotuisan kehityksen huomaa sisäisen hyvinvoinnin ja tasapainon lisääntymisenä.

KalpaTarun EEG-avusteinen meditaatio® tarjoaa luotettavan pohjan turvalliseen ja laaja-alaiseen henkiseen valmentautumiseen, jonka tarkempi sisältö täsmennetään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Konsepti rakentuu puolen vuoden valmennusjaksoista, joiden hinta vaihtelee valittujen EEG-mittausten ja henkilökohtaisen valmennuksen määrän mukaisesti. Aloituspaketti alkaen 220 €.  Tiedustelut ja hinnasto info@kalpataru.fi

 

Tarkentavia lisätietoja:

Aivokuvantaminen on tuonut meditaation soveltamiseen uusia mahdollisuuksia. Idän meditatiivisten perinteiden korostama ikiaikainen käsitys ihmisen sisäisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuudesta on vahvistunut, kun aivojen toiminnan ja rakenteen on havaittu mielensisältöjen myötä muuttuvan.  

KalpaTarun ja BM-Sciencen kehittämä rekisteröity tavaramerkki EEG-avusteinen meditaatio® on luotettava metodi aivotoimintojen ja mielensisältöjen hallittuun tasapainottamiseen. Menetelmä nojaa kahteen innovatiiviseen mittariin, joissa yksilön aivotoimintoja ja kognitiivisia kykyjä verrataan väestötason ihannearvoihin:

BrainMind auditBrainMind Audit profiili™  on selkeä yleiskartta  yksilön aivotoimintojen psykofysiologisesta tilasta.  Mikä on kognitiivisten toimintojesi ja muistisi suorituskyvyn nopeus?Minkälainen keskittymis- ja huomiokykysi? Miten onnistut tunteiden- ja stressinsäätelyssä, tai voimavarojesi käytössä, kun käsillä on vaikea tilanne?

Kartoittamalla aivotoimintojesi keskeiset piirteet saat lisää itsetuntemusta ja voit omaehtoisesti kehittää kykyjäsi. Profiilin pohjalta kullekin voidaan löytää hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava harjoitusmetodi, jonka vaikutus on myöhemmällä mittauksella objektiivisesti todettavissa. Sopiva keskittymistä ja huomiokykyä suuntaava harjoitus tutkitusti tasapainottaa aivotoimintoja ja mielensisältöjä. Tämän voit selkeästi huomata myös sisäisen hyvinvointisi lisääntymisenä.  

Self-Me-ISelf-Me-I™ Indeksi mittaa minuuden kokemuksen eri puolia, ja niissä meditaation myötä tapahtuvia muutoksia. Paljonko käytät resursseistasi tietoisen havaitsemisen tai kehollisen läsnäolon toteuttamiseen, paljonko omaelämäkerrallisen minäkuvasi reflektointiin? 

Mittareiden takana ovat  BM-Sciencen (Brain and Mind Technologies Research Centre) EEG-analyysiin ja -diagnostiikkaan erikoistuneet huippututkijat, psykofysiologian tohtorit Andrew ja Alexander Fingelkurts. (Julkaisuluettelo sisältää yli 100 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia.)

EEG-avusteisen meditaation® avulla jokainen voi kehittää kykyjään. Käytössämme on eri traditioiden piirissä kehitettyjä tehokkaita ja helppoja perusharjoituksia, joiden vaikutus aivotoimintoihin tunnetaan. Ohjelma maksimoi meditaation hyödyt ja minimoi negatiivisten seurausten mahdollisuuden.

Korkeatasoiset qEEG-mittaukset suoritetaan BM-Sciencen toimitiloissa Espoossa. Tutkimuksessa sinun ei tarvitse tehdä  muuta kuin istua hetki rauhassa mittausanturit päähäsi kiinnitettyinä. Laboratorio käsittelee kaikkia tietoja luottamuksellisesti. Jos mittaustallenteessasi havaittaisiin jotakin poikkeavaa, saat siitä halutessasi tiedon ja ohjausta asianmukaisiin jatkotoimenpiteisiin.

BM-Sciencen ajanmukaisen analyysitekniikan myötä voit saada qEEG-datastasi myös tarkkoja lisäselvityksiä ja riskianalyyseja. Esimerkiksi kuinka suuri on riskisi saada muistihäiriöitä, sairastua dementiaan, depressioon tai aivoverenkierron häiriöihin. Myös  ADHD ja traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) jättävät aivokäyrään selkeitä merkkejä, joiden yhteensopivuus mittaustulokseen voidaan selvittää.

EEG-avusteisen meditaation projektin perimmäinen tavoite on saada lisää tutkittua tietoa aivojen ja mielen vuorovaikutuksesta, ja ihmisen kyvystä säädellä sisäisiä tilojaan. Lisäksi etsimme entistä turvallisempia ja tehokkaampia meditaatio menetelmiä, jotka sopivat paremmin myös terapeuttiseen kayttöön. Luvallasi tuloksiasi voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksiin. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen FT Tarja Kallio-Tamminen Ota yhteyttä -sivun kautta tai sähköpostilla.

 

Paavo PylkkänenDosentti Paavo Pylkkäsen (Helsingin yliopisto) näkemys projektista: ”Erilaiset tietoisuutta koskevat näkökulmat yhdistyvät upealla tavalla BM-Sciencen ja KalpaTarun yhteistyön tuloksena syntyneessä EEG-avusteisessa meditaatiossa.

Fingelkurtsin veljesten huippuosaaminen EEG-analyysissä kohtaa siinä Tarja Kallio-Tammisen syvällisen filosofisen ja luonnontieteellisen näkemyksen ja siihen pohjaavat meditaatioharjoitukset. Kun ”kova” luonnontiede ja ”pehmeä” meditaatio usein nähdään vastakkaisina toisilleen, tässä ne ohjaavat ja täydentävät toisiaan ainutlaatuisen lupaavalla ja hedelmällisellä tavalla.”

DI Tapio Saarinen aloitti EEG-avusteisen meditaation ensimmäisten joukossa 2013. Hän kuvaa kokemuksiaan blogissaan osa 1 ja osa 2

Tarkempaa lisätietoa asiasta on myös sivustollamme eegmeditation.eu.  

Tutkimustuloksia:

KalpaTarun EEG-avusteisen meditaation kursseilla saatuja tuloksia esiteltiin kesällä 2015 kansainvälisessä Towards the Science of Consciousness konferenssissa Helsingissä. Esitelmädiat löydät täältä. Metodin tieteellisestä perustasta on enemmän tietoa Journal of Physiology - Paris lehden artikkelissa EEG-Guided Meditation: A Personalized Approach. 

Meditaation vaikutuksesta minuuden eri aspektien (kuten Self, Me, I) muutoksiin on vastikään julkaistu kaksi neurofysiologista tutkimusta: Long-term meditation training induced changes in the operational synchrony of default mode network modules during a resting state. Trait lasting alteration of the brain default mode network in experienced meditators and the experiential selfhood.

Aivotoiminnan objektiivista tilaa kartoittavat EEG-mittaukset sisältyvät myös KalpaTarun Löytöretki sisimpään ohjelmaan. Mittauksiin voi päästä myös Filosofivastaanoton kautta.

                             ¤      ¤     ¤

Mitä hyötyä on EEG-avusteisesta meditaatiosta?

Fingelkurts Andrew, Fingelkurts Alexander, Kallio-Tamminen Tarja

Ihminen ei ilmeisesti ole onnistunut kovinkaan hyvin sopeutumaan muuttuvan ympäristönsä haasteisiin, kun psykiatristen ja psykosomaattisten häiriöiden määrä vain lisääntyy kaikissa teollisuusmaissa. Jokainen meistä kohtaa elämässään monia muutoksia ja joudumme yhä useammin uudistamaan vanhoja toiminta- ja selviytymisstrategioitamme. Kasvavan informaation hallinta aiheuttaa stressiä ja inhimillisiä virhearviointeja, joiden seuraamukset voivat globaalissa maailmassa olla yhä vakavampia. On alettu epäillä, kykeneekö ihminen psykologisesti ja biologisesti sopeutumaan kaikkiin niihin vaatimuksiin, joita elämän nopea muuttuminen ja teknologisen yhteiskunnan dynamiikka meille asettavat.

Samanaikaisesti tiedämme, että ihmisellä on valtava toimintapotentiaali – aivoissamme on yhtä paljon toisiinsa joustavasti kytkeytyviä hermosoluja kuin linnunradassa on tähtiä. Niiden lukemattomien yhteysmahdollisuuksien pitäisi taata organismille hyvä kyky sopeutua mitä erilaisimpiin, myös nopeasti muuttuviin ja epäsäännönmukaisiin olosuhteisiin ilman mitään informaatioähkyä. Jos nämä valtavat aivoresurssit saataisiin aktivoiduksi, yksilöllä ei pitäisi olla mitään vaikeuksia terveytensä – ja ympäristönsä terveyden – säilyttämisessä. Yksi tunnettu keino ihmisen syvempien resurssien aktivoimisessa ovat jooga- ja meditaatiotekniikat. Intian joogit ja muinaiset tietäjät ovat kautta historian opettaneet, kuinka ihminen voi päästä korkeampaan tilaan, jossa rauha, tasapaino ja koordinaatiokyky vahvistuvat. Viime vuosikymmeninä yhä useammat ihmiset ovat lännessäkin huomanneet jooga- ja meditaatiotekniikoiden toimivuuden. Ne tuntuvat lisäävän elinvoimaa ja auttavat elämän haasteiden kohtaamisessa.

Sopiiko sama meditaatiotekniikka kaikille?

Joogalla ja meditaatiolla on tieteellisestikin todettu olevan monia suotuisia vaikutuksia: stressi vähenee, mielentila ja toimintakyky paranevat, verenpaine laskee ja immuunijärjestelmä vahvistuu. Silti näiden muutosten konkreettista toimintamekanismia ei ole tähän mennessä kovinkaan hyvin tunnettu. Vasta viime vuosina neurofysiologit ovat löytäneet aivoista sellaisia harjoituksen myötä muuttuvia prosesseja, jotka voidaan suoraan liittää meditaation ja joogan vaikutuksiin. Selitys siihen, miten ja miksi aivot voivat parantaa omaa toimintaansa, on vähitellen avautumassa.

Lukuisat mittaukset ovat kiistatta osoittaneet, että joogalla ja meditaatiolla on selvä kausaalinen vaikutus ihmisen fysiologiaan. Silti kaikkia muutoksia ei voi tulkita positiivisiksi. Joillakin meditaation harjoittajilla on havaittu samankaltaisia aivotoiminnan muutoksia, jotka liittyvät tiettyihin patologisiin tiloihin. Esimerkiksi alfa-aallot voivat hidastua ja muuttua theta-aalloiksi, ja tiettyjen aivokuoren rakenteiden toiminta voi kiihtyä liikaa. Nämä liittyvät yleensä glutamaatin ja GABA välittäjäaineiden heikkoon toimintaan, mikä yhdessä EEG:n hidastumisen kanssa on ominaista kognitiivisten toimintojen heikkenemiselle, epilepsialle ja Alzheimerin taudille. Muitakin meditaation ja joogan aiheuttamia haitallisia terveysvaikutuksia on havaittu. Esimerkiksi Margaret Singer ja Janja Lalich keräsivät tiedot 70 potilaasta, jotka olivat hakeutuneet hoitoon meditaatioharjoitusten aikana alkaneiden ongelmien takia. Ongelmat ulottuvat lihaskouristuksista ja kasvojen nykimisestä unettomuuteen, hallusinaatioihin ja psykoottisiin tiloihin. Tällaiset odottamattomat löydöt herättävät huolta siitä, sopivatko kaikki meditaatio- ja joogatekniikat kaikille. Ehkä mitään tekniikkaa ei voi varauksetta suositella jokaiselle.

Jos ihminen haluaa jollakin tavoin muuttaa tai tehostaa aivojensa toimintaa, sopivan harjoitusmuodon valitsemisessa on oleellista tietää, miten omat aivot toimivat, ja missä toiminnoissa on parantamisen varaa. Meditaation käyttöä terapeuttisena metodina voidaan tehostaa esimerkiksi aivosähkökäyrän (EEG, elektroenkefalogrammi) tarjoamien tulosten avulla. EEG mittaa aivotoimintaan luontaisesti liittyviä sähköisiä potentiaaleja. Miljoonien neuronien pienet jännitteet luovat sähkökenttiä, joiden voimakkuus pään eri osissa voidaan mitata, kun päänahkaan kiinnitetään elektrodeja sähköä johtavan geelin avulla.

Digitaalitekniikkaa hyödyntävän nykyaikaisen EEG:n (qEEG) käyttöönotto mahdollisti analysointimenetelmien huomattavan kehittämisen ja monipuolistamisen. Lukuisissa kognitiivisen neurotieteen tutkimuksissa on jo luotettavasti osoitettu millä tavoin aivokuoren eri osien sähköinen aktiivisuus heijastaa aivotoiminnan erilaisia tiloja. Yhdellä mittauksella voidaan määrittää tarkasti mentaalisen toiminnan eri osa-alueita kuten keskittymis- ja huomiokykyä, informaation käsittelyn nopeutta, stressin säätelyä, tunteita, erilaisten taitojen integrointia sekä aivojen tehokkuutta, kykyä säädellä kuormitustaan ja tavoittaa relevantti informaatio. Voidaan perustellusti sanoa, että qEEG on ’luonnollinen’ ikkuna ihmisen aivoihin. Sen avulla voidaan saada objektiivinen kuva siitä, millä tavoin meditaatio vaikuttaa yksilön aivotoiminnan eri osa-alueisiin. Tieto aivojen toiminnallisesta tilasta auttaa myös löytämään ne yksilöt, jotka todennäköisimmin hyötyvät tietyn meditaatiotekniikan vaikutuksista aivotoimintaansa.

Aivotoimintaa tutkittaessa on havaittu, että erilaiset meditaatiotekniikat (esim. sellaiset joissa keskitytään tiettyyn kohteeseen tai jotka ovat ilman kohdetta) synnyttävät toisistaan poikkeavia meditatiivisia tiloja. Aivojen eri osiin syntyy tyypillisesti erilaisia värähtelytiloja, jotka mietiskelyn aikana yhdistyvät kunkin harjoittajan neurofysiologiseen perusprofiiliin. Täten, jos henkilö tuntee jo etukäteen oman yksilöllisen EEG-profiilinsa, hän voi valita itselleen sopivimmat meditaatio- ja joogatekniikat, jolloin negatiivisten vaikutusten riski minimoituu.

Yksilöllisen EEG profiilin tuntemus, tieto siitä, mitkä kognitiiviset taidot ja osa-alueet ovat kenelläkin vahvoja ja mitkä heikkoja, voi auttaa myös meditaatio-ohjaajia ja valmentajia valitsemaan entistä toimivampia yksilöllisiä valmennusohjelmia, joiden myötä ihminen saa käyttöönsä yhä suuremman osan aivojensa koko potentiaalista.